Cách dùng danh từ "usage" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "usage" tiếng anh

I. usage vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "cách sử dụng; cách đối xử"

=the process of using something / the amount of something used, such as energy, internet time

IELTS TUTOR lưu ý:

  • usage dùng với nghĩa này thường là danh từ không đếm được 
  • usage charges/fees/rates

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the tractor had been damaged by rough usage (IELTS TUTOR giải thích: chiếc máy kéo bị hỏng vì sử dụng ẩu)
  • The software allows marketers to track the usage patterns of each customer. 
  • The plan offers unlimited internet usage. 

2. Mang nghĩa "cách dùng thông thường, quen thuộc (nhất là trong việc dùng từ)"

=the way that words are used by people when they speak and write their language

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này usage dùng như danh từ không đếm được hoặc đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • English grammar and usage (IELTS TUTOR giải thích: ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh)
  • languages develop continually through usage (IELTS TUTOR giải thích: ngôn ngữ không ngừng phát triển qua cách dùng)
  • it's not a word in common usage (IELTS TUTOR giải thích: đây không phải là một từ thường dùng)
  • a dictionary helps one to distinguish correct and incorrect usages (IELTS TUTOR giải thích: từ điển giúp ta phân biệt được cách dùng từ đúng và sai)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK