Cách dùng danh từ "regulation" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. regulation vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "điều quy định, quy tắc, điều lệ"

=an official rule that controls the way that things are done

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này regulation là danh từ đếm được 
 • rules and regulations

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Smoke detectors must be installed to comply with fire regulations. 
 • building/safety/environmental regulations 
 • Before rules and regulations were introduced, the sport was very dangerous.
 • health/traffic/fire/security regulations 
 • The correct procedure is laid down in the rules and regulations.

2. Mang nghĩa "sự điều chỉnh, sự sửa lại cho đúng; sự điều khiển"

=control of an activity, process, or industry by official rules

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này regulation là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The government has promised stricter regulation of the stock market.
 • to bring under regulation (IELTS TUTOR giải thích: quy định, đặt thành quy tắc)
 • the regulation of share prices (IELTS TUTOR giải thích: sự điều chỉnh giá cổ phần)
 •  government regulation of inflation

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking