Cách dùng danh từ"urbanization"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"urbanization"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"urbanization"

1."urbanization"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thành thị hoá"

=the process by which towns and cities grow bigger and more and more people go to live in them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The 18th century was a period of rapid urbanization.
  • Urbanization develops continually and expands into the country. (IELTS TUTOR giải thích: Sự đô thị hóa không ngừng phát triển và mở rộng đến nông thôn)
  • Africa and Asia are expected to experience rapid rates of urbanization. (IELTS TUTOR giải thích: Châu Phi và châu Á được dự kiến sẽ có tỷ lệ đô thị hóa nhanh)
  • Subsequent complete access to public services will depend on the urbanization progress. (IELTS TUTOR giải thích: Việc hoàn thành có được các dịch vụ công ích theo sau sẽ phụ thuộc theo tiến độ đô thị hóa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK