Cách dùng danh từ"upturn"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"upturn"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"upturn"

1."upturn"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự gia tăng, sự lên giá, bước tiến, sự tiến bộ"

=If there is an upturn in the economy or in a company or industry, it improves or becomes more successful.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • economic/market upturn
 • an upturn in sth
 • experience/see an upturn
 • an upturn in prices/profits/sales 
 • a dramatic/sharp/significant upturn 
 • a gradual/sustained upturn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They do not expect an upturn in the economy until the end of the year.
 • There has been a modest upturn in most parts of the industry.
 • Last month saw an unexpected upturn in property prices.
 • We absolutely expect an upturn in the sales figures. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi hoàn toàn trông đợi vào sự gia tăng các con số bán hàng)
 • There were few signs of an upturn in business. (IELTS TUTOR giải thích: Có vài dấu hiệu tiến bộ trong kinh doanh)
 • Her luck seems to have taken an upturn/to be on the upturn.(IELTS TUTOR giải thích:  Vận may của bà ta hình như đã tăng lên)
 • There are fears that higher borrowing rates will threaten the economic upturn. 
 • There are still no signs of an upturn in global economic growth. 
 • Forecasters expect to see an upturn in consumer spending by the end of the year. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE