Cách dùng danh từ"upswing"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"upswing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"upswing"

1."upswing"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự tiến bộ; sự chuyển động đi lên, xu hướng đi lên (nhất là đột ngột)"

=an increase or improvement in something/An upswing is a sudden improvement in something such as an economy, or an increase in an amount or level.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • upswing in sth
  • on the upswing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The economy seems to be on the upswing.
  • an upswing in the value of the yen
  • ...an upswing in the economy. 
  • This policy led to an upswing in the party's popularity. (IELTS TUTOR giải thích: Chính sách này dẫn đến chỗ làm tăng sự thu hút quần chúng của Đảng)
  • Violent crime is on the upswing
  • Analysts predict an upswing in the economy in the last quarter. 
  • The manufacturing sector appears to be on the upswing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE