Cách dùng tính từ"identical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"identical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"identical"tiếng anh

=exactly the same companies that were identical in most respects

IELTS TUTOR lưu ý:

  • identical to/with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All the plants were grown under identical conditions. 
  • This house is almost identical to the one where I lived as a child.
  • They bought two identical bicycles (IELTS TUTOR giải thích: họ mua hai chiếc xe đạp giống hệt nhau)
  • They're wearing identical clothes (IELTS TUTOR giải thích: họ mặc quần áo giống hệt nhau)
  • Things that are identical are exactly the same. 
  • Nearly all the houses were identical. 
  • The two parties fought the last election on almost identical manifestos.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE