Cách dùng danh từ"trait"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"trait"tiếng anh

I."�trait" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"nét tiêu biểu; đặc điểm"

=A trait is a particular characteristic, quality, or tendency that someone or something has.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many of our personality traits are developed during those early months. 
  • Creativity is a human trait.
  • What personality trait is the most important for inner beauty? (IELTS TUTOR giải thích: Những đặc điểm tính cách nào là quan trọng nhất đối với nét đẹp bên trong con người?)
  • The hurricane left a big trait of destruction behind it. (IELTS TUTOR giải thích: Cơn bão để lại một đống tàn tích phía sau nó)
  • Tourists who leave a trait of litter everywhere they go. (IELTS TUTOR giải thích: Các du khách để lại rác rưởi họ xả ra ở khắp nơi họ đến)
  • If both genes are different, the organism is heterozygous for that trait. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu cả hai gien khác nhau, cơ thể dị hợp tử đối với đặc điểm đó)
  • Her fondness for hard work is her family trait. (IELTS TUTOR giải thích: Đức tính cần mẫn chịu khó của cô ta là một nét đặc trưng từ gia đình cô ấy)
  • a trait of irony (IELTS TUTOR giải thích: một nét giễu cợt châm biếm)
  • one of his less attractive traits is criticizing his wife in public (IELTS TUTOR giải thích: một trong nét kém hấp dẫn của anh ta là phê bình vợ trước mọi người)
  • character/personality traits

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK