Cách dùng danh từ"takings ​"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"takings"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"takings"

1."takings"là danh từ đếm được (luôn ở số nhiều)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"doanh thu"

=the money that a shop receives from customers/You can use takings to refer to the amount of money that a business such as a shop or a cinema gets from selling

IELTS TUTOR lưu ý:

  • takings are up/down

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She’s counting the night’s takings. 
  • Our takings are down this week.
  • The pub said that their takings were fifteen to twenty thousand pounds a week.
  • The company reports that takings are up 10%. 
  • Most of its takings come from selling services to the business market. 
  • The robbery happened at 5.30pm as a security guard collected the day's takings. 
  • The movie topped the US takings chart after its first weekend.
  • The cashier has done a bunk with the day's takings (IELTS TUTOR giải thích: Người thủ quỹ đã chuồn mất cùng với số tiền thu được trong ngày)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE