Cách dùng danh từ "take" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "take" tiếng anh

I. "take" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "số tiền thu được, số tiền nhận được (trong buổi hoà nhạc, diễn kịch.. do bán vé mà có)"

=money that is received from sales or as payment for entrance to an event

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, take là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The box office take was huge for the new show.

2. Cụm với "take"

2.1. someone’s take on something: quan điểm / ý kiến về cái gì

=someone’s attitude or opinion about a situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What’s your take on the oil crisis?

2.2. be on the take: ăn hối lộ

=someone in an official position who is on the take is accepting bribes (=money in return for doing something wrong)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It turned out the police officer was on the take.
  • It now seems that some of the officials were on the take, accepting brides and then issuing fake passports. (IELTS TUTOR giải thích: Dường như bây giờ một số quan chức có ăn của đút lót, nhận hối lộ rồi cấp hộ chiếu giả)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK