Cách dùng danh từ "superiority" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "superiority" tiếng anh

I. "superiority" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "sự tốt hơn; sự mạnh hơn​, ưu việt hơn"

=the fact that one person or thing is better, more powerful etc than another

IELTS TUTOR lưu ý:

  • superiority of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their country relies heavily on its air superiority. 
  • they won the battle because of their massive superiority in numbers (IELTS TUTOR giải thích: họ thắng trận là nhờ lực lượng họ đông hơn rất nhiều)
  •  They argued for the superiority of private-sector management.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking