Cách dùng từ "join" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "join" tiếng anh

1. JOIN + Object (Tân Ngữ) + For / In sth/ Doing sth

IELTS TUTOR lưu ý:

 • JOIN lúc này mang nghĩa gia nhập vào một tổ chức để trở thành một thành viên
 • JOIN dùng với nghĩa này thường đi với tân ngữ, hoặc là không kèm tân ngữ vẫn được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My football club is looking for an established and enthusiastic individual for new season. I think you should join because of your talent. (IELTS TUTOR giải thích: Câu lạc bộ bóng đá của tôi đang tìm kiếm một cá nhân nhiệt huyết và tài năng cho mùa giải mới. Tôi nghĩ với tài năng của mình, bạn nên gia nhập).
 • I don't have time for a drink now, but I'll join you later. 
 • Why don't you ask your sister if she would like to join us for supper? 
 • We took the ferry across the Channel and then joined (= got on) the Paris train at Calais. 
 • If you're buying tickets, please join the queue (= stand at the end of it). 
 • I'm sure everyone will join me in wishing you a very happy retirement (= everyone else will do this too). 

2. JOIN + IN + Object (Tân Ngữ) = get involved in = liên quan, liên ngụy đến cái gì [Phrsal verb]

IELTS TUTOR lưu ý:

  • join in là tham gia vào một hoạt động đang xảy ra
  • Join in có thể đứng một mình hoặc kèm với tân ngữ đều ok

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Everyone can join in when I sing the National Anthem.
  • Last morning, when a parade was occurring on the Main street, I called for him to join in it. (IELTS TUTOR giải thích: Sáng qua khi một buổi diễu hành diễn ra trên đường Main, tôi đã rủ anh ấy tham gia vào).

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK