Cách dùng danh từ"summit"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"summit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"summit"tiếng anh

1."summit"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đỉnh, chóp, ngọn"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A summit is a meeting at which the leaders of two or more countries discuss important matters. 
  • ...next week's Washington summit. 
  • ...the NATO summit meeting in Rome.

2.2. Mang nghĩa"cuộc gặp thượng đỉnh; cuộc gặp cấp cao (của các vị đứng đầu chính phủ)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The summit of a mountain is the top of it. 
  • He finally gained the summit. (IELTS TUTOR giải thích:  Cuối cùng anh ta cũng đến buổi hội nghị)
  • ...the first man to reach the summit of Mount Kilimanjaro.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE