Cách dùng danh từ "suburb" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng danh từ "suburb" tiếng anh

I."suburb" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "ngoại ô; ngoại thành"

=an area or town near a large city but away from its centre, where there are many houses, especially for middle-class people

IELTS TUTOR lưu ý:

  • suburb of
  • the suburbs

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Wanstead is a suburb of London. 
  • Once we have kids, we’ll probably move to the suburbs.
  • The story begins in a suburb. (IELTS TUTOR giải thích: Câu chuyện bắt đầu từ một vùng ngoại ô)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking