Cách dùng danh từ "offspring" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng danh từ "offspring" tiếng anh

I."offspring" là danh từ đếm được (danh từ số nhiều: offspring)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu dùng ở danh từ số nhiều sẽ không thêm s mà vẫn là offspring 

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "con của một người, con của một con vật"

=the young of an animal/a person's children

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the case of the guinea pig, the number of offspring varies between two and five.
  • Tom's sister came over on Saturday with all her offspring.
  • Champion horses have numerous offspring.

2. Mang nghĩa "kết quả"

=something that has developed as a result of something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Jungle is an offspring of techno and jazz.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK