Cách dùng danh từ "substance" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "substance" tiếng anh

I. substance vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "loại vật chất nào đó; chất"

material with particular physical characteristics

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • poisonous substance (IELTS TUTOR giải thích: chất độc)
 • water and ice are the same substance in different forms (IELTS TUTOR giải thích: nước và băng cùng là một chất ở những dạng khác nhau)
 • an organic/chemical substance 
 • What sort of substance could withstand those temperatures?

2. Mang nghĩa "thực chất; cốt lõi; căn bản"

=the most important part of what someone has said or written

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the substance of religion (IELTS TUTOR giải thích: thực chất của tôn giáo)
  • I agree with the substance of what you say /with what you say in substance , but differ on points of detail (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đồng ý về căn bản với những điều anh nói, chứ về chi tiết thì không)
  • Later that year, the substance of their secret conversation appeared in a newspaper article.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK