Cách dùng danh từ"strain"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"strain"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"strain"

1."strain"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự căng thẳng, áp lực"

=mental/physical pressure or worry/pressure caused by a difficult situation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, strain vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • under strain
 • a strain on something
 • the strain of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This war will put a great strain on the economy. 
 • I can’t take the strain of another move.
 • Eleanor was feeling overworked and under strain.
 • I'm under too much strain recently. (IELTS TUTOR giải thích: Gần đây tôi có quá nhiều căng thẳng)
 • All that lifting is putting his back under severe strain.

2.2. Mang nghĩa"chấn thương, căng cơ"

=an injury caused by twisting or stretching a muscle too much

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, strain vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a thigh strain

2.3. Mang nghĩa"dòng dõi (người); giống (súc vật)"

=a particular type of animal, insect, plant or microorganism

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, strain là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a strain of human flu virus
 • to come of a good strain(IELTS TUTOR giải thích:  là con dòng cháu giống)

2.4. Mang nghĩa"khuynh hướng, chiều hướng"

=a particular aspect of someone’s character or feelings

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, strain là danh từ đếm được
 • strain of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There’s a strain of meanness that runs in their family.

2.5. Mang nghĩa"giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc"

=the sound of some music

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, strain là danh từ đếm được

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE