Cách dùng danh từ "stack" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng danh từ "stack" tiếng anh

I. "stack" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "chất đống, chất chồng lên"

=A stack of things is a pile of them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There were stacks of books on the bedside table and floor

2. Mang nghĩa "số lượng lớn, khối lượng lớn"

=If you say that someone has stacks of something, you mean that they have a lot of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to have stacks of work (IELTS TUTOR giải thích: có nhiều việc)
  • If the job's that good, you'll have stacks of money

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK