Cách dùng danh từ"significance"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"significance"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"significance"

1."significance"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự quan trọng, sự đáng kể"

=The significance of something is the importance that it has, usually because it will have an effect on a situation or shows something about a situation.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • significance of
 • be of great/little etc significance
 • significance for
 • appreciate/grasp the significance of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ideas about the social significance of religion have changed over time.
 • A sacred site might be a mountain that is of some significance to a tribe.
 • the historical significance of these events 
 • event of great significance (IELTS TUTOR giải thích: một sự kiện có tầm quan trọng lớn)
 • to attach significance to something (IELTS TUTOR giải thích: coi trọng cái gì)
 • I do not think this case is really of great significance. 
 • Changes that have enormous significance for the medical profession 
 • Few observers appreciated the immense political significance of this development.

2.2. Mang nghĩa"ý nghĩa"

=the meaning of something, usually a special meaning or a meaning that is not obvious

IELTS TUTOR lưu ý:

 • significance of
 • significance for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I didn’t realize the true significance of this comment at the time. 
 • a look of deep significance (IELTS TUTOR giải thích: cái nhìn đầy ý nghĩa)
 • It was a gesture that had some significance for his supporters.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE