Cách dùng danh từ"shortfall"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"shortfall"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"shortfall"

1."shortfall"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thâm hụt"

=a lack of something that you need or want, or the amount that you lack/If there is a shortfall in something, there is less of it than you need.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a shortfall of sth
 • a shortfall in sth
 • a shortfall on sth
 • make up/cover/meet a shortfall 
 • a pension/funding/budget shortfall

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a shortfall in the annual budget (IELTS TUTOR giải thích: sự thâm hụt trong ngân sách hàng năm)
 • The government is trying to reduce a shortfall in the budget this year. (IELTS TUTOR giải thích: Trong năm nay chính phủ sẽ cố gắng hạn chế thiếu hụt ngân sách)
 • a sudden shortfall in the supply of skilled labour
 • The government has refused to make up a £30,000 shortfall in funding.
 • The state is facing a budget shortfall of $1.75 billion for the fiscal year.
 • The organization is grappling with a major shortfall in its final salary pension scheme. 
 • I recently received notification of a potential shortfall on my low-cost endowment. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK