Cách dùng danh từ"school"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"school"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"school"

1."school"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trường học"

=a place where children go to be taught

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, school vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • at/in school
 • go to school

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It’s the biggest school in the city. 
 • The kids will be at school until 3.00 today. 
 • It’s time to go to school.

2.2. Mang nghĩa"trường cao đẳng hoặc đại học"

=a college or university

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, school vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the Slade School of Fine Art 
 • the School of Management medical/law school
 • Cornell is a very good school.

2.3. Mang nghĩa"nhóm nhà văn, nhà tư tưởng cùng chia sẻ những nguyên tắc, phương pháp, hoặc nhóm nghệ sĩ có phong cách tương tự; trường phái"

=a group of writers, artists etc whose work or ideas are similar the Impressionist school of painting a group of people who share the same opinions or ways of thinking

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What you think about this probably depends on which school of economics you belong to.

2.4. Mang nghĩa"đàn cá..."

2.5. (the school ) nhà trường (toàn thể học sinh, hoặc toàn thể thầy và trò một trường)

=all the students and staff at a school

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, school là danh từ số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The whole school assembled in the hall.

2.6. Mang nghĩa"sự đi học

=the time that children spend at school during a day/the period during your life when you go to school

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, school là danh từ không đếm được 
 • before/after school
 • at school
 • start/leave school

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don’t be late for school! 
 • They go swimming after school on Thursdays.
 • He left school when he was sixteen (IELTS TUTOR giải thích: anh ta thôi học năm 16 tuổi)
 • I didn’t like school very much. 
 • Both my kids are still at school.
 • I left school when I was fifteen.

2.7 Mang nghĩa"nơi dạy một môn nào đó"

=a private institution that teaches a particular skill

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the Perkins School of Ballroom Dancing 
 • a driving/typing school
 • art school (IELTS TUTOR giải thích: trường nghệ thuật)
 • secretarial school (IELTS TUTOR giải thích: trường dạy nghề thư ký)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE