Cách dùng danh từ"rudeness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"rudeness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"rudeness"

1."rudeness"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự khiếm nhã, sự bất lịch sự, sự thô lỗ"

=the quality of being offensive or not polite

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Please forgive my rudeness. (IELTS TUTOR giải thích: Xin tha thứ cho sự thô lỗ của tôi) 
  • There is no excuse for rudeness.
  • His rudeness passed without comment. (IELTS TUTOR giải thích: Thái độ bất lịch sự của anh ấy đã được cho qua mà không ai bình phẩm gì)
  • Such rudeness is scarcely supportable. (IELTS TUTOR giải thích: Sự thô bạo như vậy thì khó có thể dung thứ được)

2.2. Mang nghĩa"tính thô sơ, sự đơn giản"

=the quality of being made in a simple and rough way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tapestries covered the roughness and rudeness of the stone walls.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK