Cách dùng danh từ"reproduction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"reproduction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"reproduction"

1."reproduction"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự sinh sản"

=the process of having babies or of producing young animals or plants

IELTS TUTOR lưu ý: 

  • Với nghĩa này, reproduction là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • sexual reproduction

2.2. Mang nghĩa"sự sao lại, sự in sao, sự thể hiện lại"

=the process of making a copy of something or of doing something again in the same way as before/a copy of something, especially a work of art or an antique

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, reproduction vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the quality of photographic reproduction 
  • an inexpensive reproduction of a well-known painting 
  • reproduction furniture

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE