Cách dùng danh từ"remorse"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"remorse"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"remorse"

1."remorse"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hối hận"

=Remorse is a strong feeling of sadness and regret about something wrong that you have done.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • show/feel/express remorse (for)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was full of remorse. 
  • He has shown no remorse for his actions.
  • She has never shown any remorse for her crime.
  • He was filled with remorse for having refused to visit his dying father (IELTS TUTOR giải thích: anh ta hối hận vì đã từ chối đến thăm cha mình đang hấp hối)
  • In a fit of remorse , she burnt all her lover's letters (IELTS TUTOR giải thích: trong cơn hối hận, cô ta đã đốt hết thư của người yêu)
  • The prisoner shows no remorse for his crimes (IELTS TUTOR giải thích: tên tù đó không hề có biểu hiện ăn năn về tội ác của hắn)
  • He felt no remorse for the murders he had committed. 
  • After the argument, she was filled with remorse.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE