Cách dùng danh từ"attendance"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"attendance"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"attendance"

1."attendance"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"số người dự, số người có mặt"

=the number of people who are present at an event or in a place such as a school or church/The attendance at an event is the number of people who are present at it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, attendance vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Matches this season have attracted record attendances. 
  • They're expecting a large attendance at the meeting (IELTS TUTOR giải thích: Họ dự kiến là sẽ có đông người tham dự cuộc họp)
  • Attendances have increased since we reduced the price of tickets (IELTS TUTOR giải thích: Số người tham dự tăng lên từ khi chúng ta giảm giá vé xuống)
  • Church attendance dropped sharply in the 1970s.

2.2. Mang nghĩa"sự tham dự"

=the fact of being present at an event or of going regularly to school, church etc

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, attendance là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a parent’s responsibility to ensure children’s regular attendance at school. 
  • If you look at our attendance record, you’ll see that it is exceptional.
  • Attendance at lectures is compulsory.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE