Cách dùng danh từ"remembrance"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"remembrance"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"remembrance"

1."remembrance"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tưởng nhớ (người đã mất...)"

=If you do something in remembrance of a dead person, you do it as a way of showing that you want to remember them and that you respect them.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, remembrance là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They wore black in remembrance of those who had died
  • a service in remembrance of those killed in the war (IELTS TUTOR giải thích:   buổi lễ tưởng nhớ những người đã chết trong chiến tranh)

2.2. Mang nghĩa"kỉ niệm"

=A remembrance is a memory that you have of someone or something.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, remembrance vừa  là danh từ đếm  được vừa  không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He had clung to the remembrance of things past.
  •  ...happier remembrances of family holidays.
  • Let's take some pictures for remembrance. (IELTS TUTOR giải thích:   Hãy chụp vài tấm hình để kỷ niệm)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE