Cách dùng danh từ"realm"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"realm"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"realm"

1."realm"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vương quốc"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a country ruled by a king or queen the defence of the realm
 • Her interests are in the realm of practical politics.
 • Defence of the realm is crucial

2.2. Mang nghĩa"lĩnh vực, địa hạt"

=a particular area of knowledge, experience, interest etc/You can use realm to refer to any area of activity, interest, or thought.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the economic/political/military realm 
 • the realm of art/literature/music
 • realm of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the realm of imagination (IELTS TUTOR giải thích: lĩnh vực tưởng tượng)
 • This is not really within the realms of my experience.
 • ...the realm of politics.
 • Students' interests are mostly limited to the academic realm.
 • the realm of imagination (IELTS TUTOR giải thích: lĩnh vực tưởng tượng)
 • What constitutes the political realm? (IELTS TUTOR giải thích: Điều gì hình thành lĩnh vực chính trị?) 
 • He cannot end the realm of the living. (IELTS TUTOR giải thích: Ngài không thể chấm dứt các đường dữ cho chúng sinh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK