Cách dùng danh từ"rage"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"rage"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"rage"

1."rage"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thịnh nộ, sự giận dữ"

=a very strong feeling of anger

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to fly into a rage (IELTS TUTOR giải thích: nổi xung, nổi cơn thịnh nộ)
  • Her eyes filled with tears of rage and frustration. It is clear that air rage is now on the increase.
  • Rage is strong anger that is difficult to control. 
  • He was red-cheeked with rage. 
  • I flew into a rage. 
  • He admitted shooting the man in a fit of rage.
  • to be in a rage with someone (IELTS TUTOR giải thích: nổi xung với ai)
  • I am burning with rage. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi điên lên vì giận dữ)
  • His voice trembled with rage. (IELTS TUTOR giải thích: Giọng anh ấy run lên vì giận dữ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE