Cách dùng danh từ"pursuit"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"pursuit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"pursuit"

1."pursuit"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự tìm kiếm, sự theo đuổi"

=the process of trying to achieve something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, pursuit là danh từ không đếm được 
 • pursuit of
 • in (the) pursuit of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the pursuit of happiness 
 • his single-mindedness in the pursuit of his goals

2.2. Mang nghĩa"đuổi bắt ai/cái gì"

=the process of chasing someone or something in order to catch them

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, pursuit là danh từ không đếm được 
 • in pursuit (of someone/something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  A group of horsemen set off in pursuit.
 • Thirty grown men in pursuit of a single fox (IELTS TUTOR giải thích: ba mươi người lớn dí bắt vỏn vẹn một con cáo)

2.3. Mang nghĩa"cái mà người ta dành thời giờ, nghị lực cho nó; nghề nghiệp hoặc hoạt động"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, pursuit là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an activity that you enjoy his artistic pursuits
 • artistic /literary /scientific pursuits (IELTS TUTOR giải thích: những hoạt động theo đuổi nghệ thuật/văn học/khoa học)
 • to be engaged in /devote oneself to worthwhile pursuits (IELTS TUTOR giải thích: hiến đời mình cho những nghề nghiệp xứng đáng)

2.4. Mang nghĩa"hành động tiếp tục theo đuổi"

=the process of continuing with an activity

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, pursuit là danh từ không đếm được 
 • pursuit of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Increased inflation would have resulted from the pursuit of this policy.
 • The pursuit of profit was the main reason for the changes (IELTS TUTOR giải thích: sự chạy theo lợi nhuận là nguyên nhân chính của những thay đổi này)
 • She devoted her life to the pursuit of pleasure (IELTS TUTOR giải thích: cô ta dành cả cuộc đời mình vào thú vui chơi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE