Cách dùng danh từ "province" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "province" tiếng anh

I. Province là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "tỉnh"

=one of many areas into which some countries are divided the Canadian provinces

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the Canadian province of Alberta 
 • Which province are you from? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đến từ tỉnh nào?)
 • I know Dong Nai province. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi biết tỉnh Đồng Nai)
 • Asia Minor was Rome's richest province.

Mang nghĩa "tất cả các địa phương trong một quốc gia (ngoại trừ thủ đô)"

=the parts of a country outside the capital city or the large cities

IELTS TUTOR lưu ý với nghĩa "các tỉnh"

 • Thường ở dạng số nhiều ( the provinces )

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He didn't want to teach at a university in the provinces.
 • The show will tour the provinces after it closes in London (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc biểu diễn sẽ đi khắp các tỉnh sau khi kết thúc ở Luân Đôn)
 • He has lived in Hanoi since his childhood , so he finds life in the provinces very boring (IELTS TUTOR giải thích: Cậu ấy sống ở Hà Nội từ bé, nên cậu ấy thấy cuộc sống ở các tỉnh thật là buồn chán)

2. Mang nghĩa "phạm vi học tập, hoạt động hoặc trách nhiệm; lĩnh vực; ngành"

=a subject that someone knows about or is responsible for

 • sb's province = a subject or activity of special interest, knowledge, or responsibility
 • Cách dùng rất formal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The family finances are his wife’s province.
  • Renaissance art is not really his province - he specializes in the modern period. 
  • it is outside my province (IELTS TUTOR giải thích: cái đó nằm ngoài phạm vi của tôi)
  • Marketing is within the province of the sales department.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking