Cách dùng danh từ"protagonist"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"protagonist"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"protagonist"

1."protagonist"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vai chính (trong một vở kịch, một câu chuyện)"

=A protagonist in a play, novel, or real event is one of the main people in it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The protagonist is anonymous and the plot is meager. (IELTS TUTOR giải thích: Nhân vật chính thì giấu tên và cốt truyện thì sơ sài)
  • ...the protagonist of J. D. Salinger's novel 'The Catcher in the Rye'

2.2. Mang nghĩa"người giữ vai trò chủ đạo (trong cuộc đấu, trong cuộc tranh luận...), người tán thành (một đường lối, một phương pháp...)"

=an important supporter of an idea or political system/Someone who is a protagonist of an idea or movement is a supporter of it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The people are not the protagonist of politics but suffer the choices made by their leaders and receive the information given them. (IELTS TUTOR giải thích: Người dân không có vai trò chủ chốt trong chính trị nhưng phải chịu đựng những quyết định của các nhà lãnh đạo và nhận những mệnh lệnh từ họ)
  • Key protagonists of the revolution were hunted down and executed.
  • ...the main protagonists of their countries' integration into the world market.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK