Cách dùng danh từ"propensity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"propensity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"propensity"

1."propensity"là danh từ đếm được (thường ở số ít)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thiên hướng; xu hướng"

=A propensity to do something or a propensity for something is a natural tendency that you have to behave in a particular way.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • propensity for something
 • propensity to something
 • a propensity for sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Mr Bint has a propensity to put off decisions to the last minute. 
 • She hasn't reckoned on his propensity for violence.
 • There are several ways of reducing children's propensity to aggression. (IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều cách để giảm xu hướng thích gây hấn ở trẻ em)
 • Average propensity to consume (APC) is the percentage of income spent. (IELTS TUTOR giải thích: Khuynh hướng tiêu dùng bình quân là tỷ lệ thu nhập chi tiêu)
 • Their propensity for violence is virtually limitless. 
 • ways of reducing children’s propensity to aggression
 • Low fares are increasing people's propensity to travel further to an airport. 
 • The senior management in our company does not have a great propensity for change.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE