Cách dùng danh từ "productivity" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "productivity" tiếng anh

I. Word form của "productivity"

IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của "productivity"

II. Cách dùng danh từ "productivity" tiếng anh

1. Productivity là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "năng suất, sản lượng trong công nghiệp"

=the rate at which a company or country makes goods, usually judged in connection with the number of people and the amount of materials necessary to produce the goods

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the size of the crop depends on the productivity of the soil (IELTS TUTOR giải thích: sản lượng thu hoạch tùy thuộc vào năng suất của đất)
 • the management are looking for ways of improving productivity (IELTS TUTOR giải thích: ban giám đốc đang tìm cách cải thiện hiệu năng)
 • a productivity bonus for workers (IELTS TUTOR giải thích: tiền thưởng năng suất cho công nhân)
 • Studies show that if a working environment is pleasant, productivity increases. 
 • a productivity bonus/incentive Productivity in the steel industry improved by five percent last year.

2.2. Mang nghĩa "hiệu quả công việc"

=the rate at which a person, company, or country does useful work

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A pleasant working environment increases productivity.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK