Cách dùng danh từ"procedure"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"procedure"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"procedure"

1."procedure"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thủ tục (trong kinh doanh, (chính trị), (pháp lý)..)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A procedure is a way of doing something, especially the usual or correct way. 
  • A biopsy is usually a minor surgical procedure. 
  • Police insist that he did not follow the correct procedure in applying for a visa. 
  • The White House said there would be no change in procedure.
  • Obtaining a refund from the company is a complicated procedure (IELTS TUTOR giải thích: Đòi công ty trả lại tiền là một thủ tục phức tạp)
  • What's the procedure for opening a bank account? (IELTS TUTOR giải thích: Thủ tục mở tài khoản ở ngân hàng là như thế nào?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK