Cách dùng danh từ"practitioner"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"practitioner"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"practitioner"

1."practitioner"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"người đang hành nghề (đặc biệt là về y học)"

=someone who works in a particular profession, especially medicine or law

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a health/legal/medical practitioner

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He decided to travel against the advice of a medical practitioner.
  • He is a general practitioner. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là bác sĩ đa khoa)
  • Elizabeth Quan is a London-based practitioner of traditional Chinese medicine. 
  • She was a medical practitioner (= a doctor) before she entered politics.
  • Dr. Goldstein is a family/general practitioner (= a medical doctor who treats general conditions).

2.2. Mang nghĩa"người đang thực hành một kỹ năng, người đang thực hành một nghệ thuật"

=someone who works in a job that involves long training and high levels of skill

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • practitioners of fine art 
  • one of golf’s most experienced practitioners
  • He has years of experience as a senior practitioner in the financial services industry. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE