Cách dùng danh từ "Possibility" tiếng anh

· Cách dùng từ

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Possibility" tiếng anh

I. Possibility vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "triển vọng, khả năng; sự có thể, tình trạng có thể"

=the chance that something might happen or be true / something that might happen or be true

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, possibility vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • possibility of
 • possibility (that)
 • rule out a possibility (=decide that something is not a possibility)
 • real/distinct possibility

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • is there any possibility that we'll see you this weekend ? (IELTS TUTOR giải thích: có khả năng chúng tôi sẽ gặp anh vào ngày nghỉ cuối tuần hay không?)
 • Another possibility is that we’ll go to Mexico instead.
 • One possibility for the weekend is to rent a car and go to the beach.
 • Is everyone aware of the possibility of injury when skateboarding?
 • There is a strong possibility that they will win the next election.
 • We can’t rule out the possibility that it may happen again.
 • War is a very real possibility.
 • to be within /beyond the bounds of possibility (IELTS TUTOR giải thích: trong/ngoài phạm vi khả năng)
 • the possibility of breaking the world record never occurred to him (IELTS TUTOR giải thích: khả năng phá vỡ kỷ lục thế giới không bao giờ đến với anh ta)
 • what is the possibility of the weather improving ? (IELTS TUTOR giải thích: có khả năng thời tiết sẽ tốt hơn hay không?)

2.2. Mang nghĩa "khả năng, sự lựa chọn phù hợp/cân nhắc"

=a likely or suitable choice among several possible people or things / something that you can choose to do in a particular situation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, possibility là danh từ đếm được 
 • possibility for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We need to examine other possibilities before we book the flights.
 • He’s been eliminated as a possibility for the job.
 • We could take on extra staff - that's one possibility. 
 • "Have you decided what to do?" "No, I'm still considering the various possibilities."

2.3. Mang nghĩa "khả năng thành công, khả năng được cải thiện"

=opportunities to develop in a successful, interesting, or exciting way

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, possibility là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This old building has some intriguing possibilities.
 • the house is very dilapidated but it has possibilities (IELTS TUTOR giải thích: ngôi nhà đổ nát nhiều, nhưng vẫn có thể dùng được)
 • she saw the possibilities of the scheme from the beginning (IELTS TUTOR giải thích: cô ta đã nhìn thấy khả năng thành công của kế hoạch từ lúc khởi sự)

III. Phân biệt

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Theo sau possibility không thể nào là to inf 
 • Dùng possibility với các cấu trúc:
  • possibility of something (IELTS TUTOR xét ví dụ: The possibility of a move to the coast was considered)

  • possibility that (IELTS TUTOR xét ví dụ: There is a real possibility that the government could be defeated)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ✗ Augmented reality offers the possibility to mix real and virtual content. Sai 
 • ✓ Augmented reality offers the possibility of mixing real and virtual content. Đúng 
 • ✗ With more flexible working hours, staff now have the possibility to build their own working conditions. Sai 
 • ✓ With more flexible working hours, staff now have the possibility of building their own working conditions. Đúng 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc