Cách dùng danh từ "Capability" tiếng anh

· Cách dùng từ

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Capability" tiếng anh

I. "Capability" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "khả năng; năng lực"

=the ability to do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the capability to do something
 • the capability of doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She could win the competition – she certainly has the capability. 
 • The firm wants to increase its manufacturing capability. 
 • The company wants to increase its manufacturing capability. (IELTS TUTOR giải thích:Công ty này muốn gia tăng năng lực sản xuất của nó)
 • The train has the capability to reach speeds of over 200 miles per hour. 
 • He has the capability of becoming an excellent teacher.

2. Mang nghĩa "tiềm năng quân sự"

=the number of weapons, soldiers etc that a country has for fighting

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a war military/defence capability
 • nuclear capability

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The country has virtually no military capability of its own.
 • Nuclear capability makes me worried. (IELTS TUTOR giải thích: Khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân làm tôi lo lắng)
 • The allies agreed to retain NATO’s nuclear capability.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK