Cách dùng danh từ"plethora"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"plethora"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"plethora"

1."plethora"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"quá thừa thãi, số lượng lớn hơn cần thiết"

=a very large amount of something, especially a larger amount than you need, want, or can deal with

IELTS TUTOR lưu ý:

  • plethora là danh từ đếm được luôn ở danh từ số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There's a plethora of books about the royal family. 
  • The plethora of regulations is both contradictory and confusing.
  • a plethora of excuses/agencies/diet books
  • The report contained a plethora of details. (IELTS TUTOR giải thích: Bản báo cáo đã quá thừa chi tiết)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking