Cách dùng danh từ"perception"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"perception"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"perception"

1."perception"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự nhận thức"

=a particular way of understanding or thinking about something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, perception vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • perception that
 • perception of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is a perception that management only wants to cut costs. 
 • The public’s perception of him is slowly changing.
 • He is interested in how our perceptions of death affect the way we live.
 •  ...their perception of foreigners
 • he perception of the stakes may vary. (IELTS TUTOR giải thích: Nhận thức của các cổ phần có thể khác nhau)
 • His analysis of the problem showed great perception. (IELTS TUTOR giải thích: Sự phân tích vấn đề của anh ta đã cho thấy sự hiểu biết rộng)
 • What is the public perception of civil engineering? (IELTS TUTOR giải thích: Xã hội quan niệm như thế nào về ngành kỹ sư cầu đường?)
 • Although our handling of complaints has improved greatly, it continues to be a significant problem in terms of public perception. 
 • A strong brand has a big impact on product perception. 
 • Sometimes the experience of going through the course changes people's perceptions about entrepreneurship.

2.2. Mang nghĩa"tri giác; năng lực tri giác"

=the ability to notice something by seeing, hearing, smelling etc visual perception

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, perception là danh từ không đếm được 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE