Cách dùng tính từ"sheer"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh Cách dùng tính từ"sheer"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

1. Mang nghĩa"đúng là, tuyệt đối; hoàn toàn, chỉ nhờ... (dùng để nhấn mạnh)"

=used for emphasizing the amount or degree of something/You can use sheer to emphasize that a state or situation is complete and does not involve or is not mixed with anything else.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, sheer chỉ dùng trước noun 
 • the sheer size/volume etc of something
 • sheer weight of numbers (=the simple fact of being much greater in number)
 • (by) sheer luck/coincidence
 • sheer delight/joy/exhaustion etc
 • sheer hell/torture

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His music is sheer delight. 
 • Sheer chance quite often plays an important part in sparking off an idea. 
 • ...acts of sheer desperation
 • it is sheer waste thật chỉ là phí công a sheer impossibility (IELTS TUTOR giải thích: một sự hoàn toàn không thể có được sheer nonsense hoàn toàn vô lý)
 • Maya succeeded through sheer hard work. 
 • We were overwhelmed by the sheer volume of work. 
 • It is a sheer chance. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một dịp hoàn toàn ngẫu nhiên)
 • In the end, they overcame the enemy through sheer weight of numbers. 
 • By sheer coincidence, we ended up working for the same organization.
 • He sat down and wept out of sheer joy. 
 • The journey to work every day was sheer hell.
 • The dessert is sheer decadence. (IELTS TUTOR giải thích: Món tráng miệng rất ngon)
 • Sheer obstinacy prevented her from apologizing. (IELTS TUTOR giải thích: Chỉ vì có tính bướng bỉnh mà cô ta không chịu xin lỗi)

2. Mang nghĩa"thẳng đứng; rất dốc"

=A sheer cliff or drop is extremely steep or completely vertical

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a sheer cliff face
 • There was a sheer drop just outside my window. 
 • A young man plunged from a sheer rock face to his death.
 • sheer coast (IELTS TUTOR giải thích: bờ biển dốc đứng)

3. Mang nghĩa"mỏng, nhẹ, trong suốt (về đồ dệt..)"

=sheer cloth is very thin/Sheer material is very thin, light, and delicate.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...sheer black tights.
 • sheer nylon (IELTS TUTOR giải thích: vải nilông mỏng dính)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK