Cách dùng danh từ "family tree" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng danh từ "family tree" tiếng anh

Mang nghĩa "gia phả"

=a drawing that contains the names of everyone in a family over a long period of time and that shows the relationship between them

IELTS TUTOR lưu ý:

  • family tree là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My homework is to draw up my own family tree. (IELTS TUTOR giải thích: Bài tập về nhà của tôi là vẽ gia phả gia đình tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking