Cách dùng danh từ"occasion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"occasion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"occasion"

1."occasion"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dịp, thời điểm một sự kiện xảy ra"

=a time at which something happens/a special or important time or event

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, occasion là danh từ đếm được
 • on one occasion (=once)
 •  on this occasion
 • on an earlier occasion
 • on occasion (=sometimes)
 • special occasion
 • mark an occasion (=celebrate it)
 • on the occasion of something (=when something special happens)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • On one occasion we had to walk all the way home. 
 • I’ll let you off on this occasion. 
 • We tested a similar product on an earlier occasion. 
 • He continues to work with us on occasion.
 • I've met him on several occasions (IELTS TUTOR giải thích: tôi đã có nhiều dịp gặp nó)
 • The first opening of a Scottish parliament for 300 years was a historic occasion. 
 • The dress is perfect for a special occasion. 
 • We should mark the occasion in some way. 
 • There was a celebration on the occasion of the school’s anniversary.

2.2. Mang nghĩa"lý do, nhu cầu, duyên cớ"

=a reason for something have occasion to do something/a cause of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, occasion là danh từ số ít
 • be the occasion of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’ve had no occasion to complain about their service.
 • I've had no occasion to visit him recently (IELTS TUTOR giải thích: gần đây tôi chẳng có lý do gì để đến thăm nó) 
 • you have no occasion to be angry (IELTS TUTOR giải thích: anh chẳng có lý do gì để cáu giận cả)
 • His mistake was the occasion of much amusement.

2.3. Mang nghĩa"cơ hội, thời điểm thích hợp"

=a suitable time for something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, occasion là danh từ số ít
 • occasion for
 • not the occasion for something (=not an appropriate time for something)
 • occasion for doing something
 • occasion for someone to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her promotion was an occasion for great celebration. 
 • This is not the occasion for such a detailed analysis. 
 • I'll buy one if the occasion arises (IELTS TUTOR giải thích: tôi sẽ mua một cái nếu có cơ hội)
 • he used the occasion to express all his old grievances against the chairman (IELTS TUTOR giải thích: nó lợi dụng cơ hội đó để bày tỏ hết những nỗi bất bình trước đây của nó đối với ông chủ tịch)
 • Victory provided him with the occasion for declaring himself king. 
 • This will be an occasion for us all to make a new start.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK