Cách dùng từ "ill" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "ill" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ill được dùng như:
    • ADJ
    • NOUN
    • ADV

II. Cách dùng

1. Dùng"ill"như adj

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"ill "tiếng anh

2. Dùng"ill"như noun

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "ill" tiếng anh

3. Dùng"ill"như adv

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"ill"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking