Cách dùng danh từ"nutrition"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"nutrition"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"nutrition"

1."nutrition"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự nuôi dưỡng, sự dinh dưỡng"

=Nutrition is the process of taking food into the body and absorbing the nutrients in those foods.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are alternative sources of nutrition to animal meat. 
  • As in all experimental sciences, we still do not know everything about nutrition.
  • adequate/poor nutrition

2.2. Mang nghĩa"đồ ăn bổ, chất dinh dưỡng"

=the substances that you take into your body as food and the way that they influence your health

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What is game bird nutrition? (IELTS TUTOR giải thích: Nguồn dinh dưỡng của chim nuôi lấy thịt là gì?)
  • Cereals have high nutrition content. (IELTS TUTOR giải thích: Ngũ cốc có hàm lượng dinh dưỡng cao)
  • Good nutrition is essential if patients are to make a quick recovery. 
  • improvements in nutrition

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE