Cách dùng danh từ"must"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"must"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"must"

1."must"là danh từ đếm được (thường ở số ít)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cái cần phải làm; sự cần thiết"

=If you refer to something as a must, you mean that it is absolutely necessary/something that is necessary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new 37th issue of National Savings Certificates is a must for any taxpayer. 
  • A must is a visit to the fascinating and world-renowned Motor Museum.
  • His new novel is a must for all lovers of crime fiction (IELTS TUTOR giải thích: cuốn tiểu thuyết mới của ông ta là cuốn mà tất cả những ai thích truyện hình sự đều phải đọc)
  • His new novel is a must for all lovers of crime fiction. 
  • Trips to Pompeii and Naples are absolute musts.
  • If you live in the country a car is a must.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE