Cách dùng danh từ"Monitor"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Monitor"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Monitor"tiếng anh

1."Monitor"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thiết bị giám sát"

=A monitor is a machine that is used to check or record things, for example processes or substances inside a person's body.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The heart monitor shows low levels of consciousness.

2.2. Mang nghĩa"màn hình"

=A monitor is the screen on a computer/A monitor is a screen which is used to display certain kinds of information, for example in airports or television studios.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Last night you went home without switching off your computer monitor.
  • He was watching a game of tennis on a television monitor.

2.3. Mang nghĩa"lớp trưởng, cán bộ giám sát"

=You can refer to a person who checks that something is done correctly, or that it is fair, as a monitor.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Government monitors will continue to accompany reporters.
  • Who will be the next monitor? (IELTS TUTOR giải thích: Ai sẽ là lớp trưởng kế tiếp?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE