Cách dùng danh từ"member"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"member"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"member"

1."member"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thành viên, hội viên"

=A member of a group is one of the people, animals, or things belonging to that group/A member of an organization such as a club or a political party is a person who has officially joined the organization.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He refused to name the members of staff involved.
 • Their lack of training could put members of the public at risk.
 • ...a sunflower or a similar member of the daisy family. 
 • Become a premium member now! (IELTS TUTOR giải thích:   Hãy trở thành thành viên có trả phí ngay bây giờ!)
 • ...the brightest members of a dense cluster of stars at the Galaxy's centre.
 •  The support of our members is of great importance to the Association. 
 • Britain is a full member of NATO.

2.2. Mang nghĩa"nghị sĩ quốc hội"

=A member or Member is a person who has been elected to a parliament or legislature.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He was elected to Parliament as the Member for Leeds.
 • He's a Member of Parliament. (IELTS TUTOR giải thích:   Anh ấy là nghị sĩ Anh)
 • He was elected to Parliament in 1959 as the member for Finchley. 
 • ...a member of the Italian Parliament.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE