Cách dùng danh từ"maturity" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"maturity" tiếng anh

I. "maturity" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sự trưởng thành, phát triển hoàn thiện"

=Maturity is the state of being fully developed or adult.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, maturity là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Humans experience a delayed maturity; we arrive at all stages of life later than other mammals.
 • Your feet will stop growing when you reach maturity. (IELTS TUTOR giải thích: Bàn chân của bạn sẽ ngừng phát triển khi bạn đến tuổi trưởng thành)

2. Mang nghĩa "kỳ hạn phải thanh toán, đáo hạn"

=When an investment such as a savings policy or pension plan reaches maturity, it reaches the stage when you stop paying money and the company pays you back the money you have saved, and the interest your money has earned.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, maturity vừa là danh từ không đếm được vừa là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Customers are told what their policies will be worth on maturity. 
 • Treasury bonds have maturities that extend out as far as 25 years or more.
 • The promissory note has passed its maturity. (IELTS TUTOR giải thích: Phiếu hẹn trả tiền đã quá kì hạn)
 • You can exchange of principal at maturity. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể trao đổi số tiền gốc vào ngày đáo hạn)

3. Mang nghĩa "tính cách chín chắn"

=Someone's maturity is their quality of being fully developed in their personality and emotional behaviour.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, maturity là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her speech showed great maturity and humanity.
 • She hasn't got the maturity to be a mother. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta chưa đủ chín chắn để làm mẹ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK