Cách dùng danh từ "subway" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "subway" tiếng anh

I. "subway" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"đường ngầm"

=A subway is an underground railway.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the Bay Area Rapid Transit subway system.
  • I don't ride the subway late at night.

2. Mang nghĩa"tàu điện ngầm"

=A subway is a passage underneath a busy road or a railway track for people to walk through.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The majority of us feel worried if we walk through a subway.
  • We took the subway uptown to Yankee Stadium. 
  • A guy gave me his seat on the subway.
  • How close is the subway? (IELTS TUTOR giải thích: Tàu điện ngầm gần thế nào?)
  • Which way is the subway station? (IELTS TUTOR giải thích: Trạm xe điện ngầm ở đường nào?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK