Cách dùng danh từ "equipment"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "equipment"tiếng anh

I. "equipment" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"thiết bị, dụng cụ, đồ dùng cần thiết (cho một cuộc đi, cho một nhà máy...)"

=Equipment consists of the things which are used for a particular purpose, for example a hobby or job

IELTS TUTOR lưu ý:

  • piece of equipment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • electrical equipment (IELTS TUTOR giải thích: thiết bị điện)
  • control equipment (IELTS TUTOR giải thích: thiết bị điều khiển)
  •  ...computers, electronic equipment and machine tools. 
  • ...outdoor playing equipment.
  • camping/lifting/safety equipment 
  • A computer is the most important piece of equipment you will buy.
  • office/camping/kitchen equipment 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking