Cách dùng danh từ"lunch"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"lunch"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"lunch"

1."lunch"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bữa trưa"

=a meal that you eat in the middle of the day

IELTS TUTOR lưu ý:

 • for lunch
 • have lunch
 • at lunch
 • take someone (out) to lunch

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We stopped for a light (=small) lunch.  
 • I’ll get a sandwich for lunch. 
 • Let’s have lunch at that new restaurant. 
 • She’s usually at lunch from twelve till one. 
 • I’ll take you out to lunch when I get back.
 • We'll have a lunch after the meeting (IELTS TUTOR giải thích: chúng ta sẽ ăn nhẹ sau buổi họp)
 • Shall we meet somewhere for lunch? 
 • He did not enjoy business lunches. 
 • If anyone wants me, I'm at lunch with a client.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE